NL_Online_Algemene voorwaarden You are here: Home - NL_Online_Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – 14 Juli 2015

Definities
Opdrachtgever:
1. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met Tolerated BVBA heeft gesloten;
2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met Tolerated BVBA te sluiten.

Overeenkomst (van opdracht):
• de door Tolerated BVBA en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot filmproductiewerkzaamheden Filmproductiewerkzaamheden:
• de werkzaamheden door Tolerated BVBA en/of medewerkers met betrekking tot de filmproductie Filmproductie:
• het uiteindelijke filmbestand nadat de filmproductiewerkzaamheden zijn uitgevoerd

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
o Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte van Tolerated BVBA en iedere overeenkomst tussen Tolerated BVBA en een opdrachtgever.
o Tolerated BVBA zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die hij of zij met een opdrachtgever sluit.
o De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tolerated BVBA, voor de uitvoering waarvan door Tolerated BVBA derden dienen te worden betrokken.
o Tolerated BVBA kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij Tolerated BVBA de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
o Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing.
o Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
o Indien Tolerated BVBA niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tolerated BVBA op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
o Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Tolerated BVBA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld en/of anderzijds een betalingsafspraak is overeengekomen aan het opstellen/aanbieden van aanbiedingen en prijsopgaven.
o De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door Tolerated BVBA.
o Indien Tolerated BVBA in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen heeft kunnen inzien, kan Tolerated BVBA na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.2 genoemde aanleverspecificaties.
o Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.
o Een samengestelde prijsopgave verplicht Tolerated BVBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
o Tolerated BVBA kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
o Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Tolerated BVBA gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
o Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede de betaling van de reeds gemaakte (productie)kosten en de betaling van de overige overeengekomen werkzaamheden op basis van het door Tolerated BVBA gestelde dagtarief.
o Indien Tolerated BVBA voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
o Tolerated BVBA is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist/ zo goed mogelijk inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
o Tolerated BVBA zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Tolerated BVBA zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. Tolerated BVBA is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers en/of derden indien Tolerated BVBA aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
o Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Tolerated BVBA het recht een opdracht (mede) door (een) derde(n) te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
o Tolerated BVBA en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.
o Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Tolerated BVBA de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.
o Tolerated BVBA staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Tolerated BVBA verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.
o Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens Tolerated BVBA gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van Tolerated BVBA is ontstaan. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dat consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
o Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Tolerated BVBA het auteursrecht op door Tolerated BVBA vervaardigde (film)producties en werkzaamheden.
o De opdrachtgever vrijwaart Tolerated BVBA tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding
o Tolerated BVBA kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
o Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is Tolerated BVBA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.
o Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door Tolerated BVBA reeds uitgevoerde werkzaamheden.
o Indien Tolerated BVBA tot opschorting of ontbinding overgaat, is Tolerated BVBA op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten door op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 7 – Reclames en geschillen
o De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval 5 werkdagen na oplevering aan Tolerated BVBA te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.
o Indien de klacht gegrond is, zal Tolerated BVBA het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Tolerated BVBA hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen, dit is echter geen verplichting.
o Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van Tolerated BVBA en deze bewerking heeft gepubliceerd.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering
o De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Tolerated BVBA is gehouden om, zodra hen duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
o De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per post. Levering van gegevens e-mail, Vimeo, WeTransfer, Facebook, Dropbox, en/of soortgelijke media wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling
o Het honorarium voor Tolerated BVBA is in beginsel gebaseerd op een dagtarief. Tolerated BVBA kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
o Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
o Indien Tolerated BVBA met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is Tolerated BVBA niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.
o Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 15% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
o Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.
o De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Tolerated BVBA verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
o Tolerated BVBA is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Tolerated BVBA toerekenbare tekortkoming. Tolerated BVBA is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
o Indien Tolerated BVBA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tolerated BVBA beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de BTW van de desbetreffende opdracht.
o De aansprakelijkheid van Tolerated BVBA is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
o De opdrachtgever vrijwaart Tolerated BVBA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan Tolerated BVBA is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever Tolerated BVBA voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Tolerated BVBA bestaat.

Artikel 11 – Overmacht
o Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Tolerated BVBA geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Tolerated BVBA niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
o Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Tolerated BVBA opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschorting bevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
o Indien Tolerated BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is Tolerated BVBA gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
o Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Tolerated BVBA is Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
o Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Belgische rechter.
o Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.
Artikel 13 – Depositie en inschrijving
o Tolerated BVBA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever.